Infomaily

Novela Zákoníku práce platná od 1.10.2023

30. 9. 2023

Zpět na hlavní stránku

icon-arrow-down

Vážení klienti,

dovolte mi Vás informovat, že ke dni 1. října 2023 nabyla účinnosti novela zákoníku práce s mnoha „zajímavými“ změnami. 

Hlavní  změny novely: 

  1. Rozšíření informačních povinností při  uzavírání pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr
  2. Změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr
  3. Změny v oblasti práce na dálku (homeoffice)
  4. Změny v oblasti doručování
  5. Další změny

1.         Rozšíření informačních povinností při  uzavírání pracovních smluv a dohod

Povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní smlouvy se rozšiřuje o tyto informace (§37 ZP):

 • o době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
 • o postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o plynutí a délce výpovědní doby,
 • o stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas,
 • o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 • o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance.

Lhůta pro splnění této povinnosti činí 7 dnů od vzniku nového pracovního poměru (dříve byla 30dní). Informace musí být poskytnuty písemně, bud´ přímo v pracovní smlouvě nebo v jiném dokumentu zaměstnavatele (např. mzdový výměr). Informace lze je poskytnout i odkazem na příslušný právní předpis (např. zákoník práce), kolektivní smlouvu  nebo vnitřní předpis zaměstnavatele (kromě informace o názvu a adrese a zaměstnavatele, bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce, což jsou ovšem povinné náležitosti pracovní smlouvy).

Zcela nově se zavádí tato povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance zaměstnaného ve stejném rozsahu i na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (§77a ZP). Nově je spojená informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vysílání zaměstnance k výkonu práce do jiného státu, a to o dalších skutečnostech, které se týkají vysílání (§37a ZP)

V případě již dříve uzavřených pracovních smluv a dohod o provedení práce, u kterých započal výkon práce před dnem nabytí účinnosti této novely,  není nutné automaticky zaměstnanci výše uvedené informace automaticky poskytnout. Jen v případě žádosti zaměstnance má zaměstnavatel povinnost tyto informace zaměstnanci sdělit do 7dnů (viz přechodná ustanovení ZP).

2.           Změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr

Kromě výše uvedené í informační povinnosti,  bude zaměstnavatel nově povinen u dohod rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a s předpokládaným rozvrhem zaměstnance seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena. Se zaměstnancem se lze dohodnout na jiné době seznámení.

Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod mají nově  nárok na náhradu mzdy v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele, na příplatky za práci přesčas, v noci a ve svátek. 

Na dohody se od 1. 1. 2024 bude vztahovat navíc ještě nárok na dovolenou. Proto se do celkového rozsahu práce vykonávané na základě dohod nebude započítávat dovolená, doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno nebo kdy zaměstnanec nepracuje, protože je svátek, za který mu náleží náhrada mzdy.

Ustanovení o minimální mzdě se nově týkají i dohod. Zaměstnanec, který v předchozích 12 měsících pracoval u téhož zaměstnavatele na některou z dohod v souhrnu nejméně 180 dní, může písemně zaměstnavatele požádat o zaměstnání v pracovním poměru (uzavření pracovní smlouvy). Zaměstnavatel mu nemusí vyhovět, ale je povinen mu nejpozději do 1 měsíce písemně odpovědět s odůvodněním, proč mu nevyhověl. Nově při rozvazování pracovně-právního vztahu založeného některou z dohod má zaměstnavatel povinnost v některých přesně vymezených případech (viz § 77 odst. 5 novely ZP) výpověď odůvodnit.

3.         Změny v oblasti práce na dálku (homeoffice)

Práce na dálku bude moci být vykonávána jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nařídit práci na dálku bude zaměstnavatel moci jedině na základě opatření přijatého orgánem veřejné moci na základě zákona (např. krizového zákona)

V dohodě o práci na dálku je možné sjednat, že zaměstnanec si práci rozvrhuje sám. Zaměstnanci mají nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem práce na dálku. Náhrada může být poskytována ve skutečné výši, kterou zaměstnanec musí prokázat, nebo v paušální výši, která bude na základě údajů ČSÚ stanovena vyhláškou (aktuálně rok 2023 na 4,60 Kč/hod). 

Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout, že náhrada poskytována nebude a naopak u zaměstnanců neodměňovaných platem je možné poskytnout náhradu vyšší. V případě vyšší náhrad, než je stanovena vyhláškou je rozdíl předmětem zdanění u zaměstnance v rámci mzdy. Některé kategorie zaměstnanců (např. tzv. pečující osoby) mohou o homeoffice požádat a zaměstnavatel je povinen jim písemně odůvodnit, proč jejich žádosti nevyhověl. Pozor, tato kategorie není shodná s kategorií zaměstnanců, kteří mají právo žádat o úpravu/zkrácení pracovní doby.

4.         Změny v oblasti doručování

Mezi dokumenty povinně doručované do vlastních rukou již nepatří záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného a dohody rozvázání pracovního poměru nebo vztahu založeného některou z dohod. Pro doručování již není stanoven systém priorit a lze využít jakoukoliv z forem vyjma formy prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Tuto lze využít jedině v případě, že zaměstnanci  nelze doručit osobně na pracovišti.  

Zaměstnanci lze doručovat s jeho písemným souhlasem daným ve zvláštním dokumentu (nelze přímo v pracovní smlouvě nebo dohodě) elektronickou poštou (e-mailem), ale jen na adresu, která není v dispozici zaměstnavatele (tedy na nějakou soukromou emailovou adresu). Zaměstnanci lze i bez jeho souhlasu zasílat dokumenty do jeho datové schránkypokud ji má zpřístupněnu pro dodávání dokumentů.

Pro všechny způsoby doručování je stanovena fikce doručení, která je však různá (podrobně v §§ 334, 334a, 335 a 335a novely ZP).

5.           Další změny

Nově lze pracovní smlouvy i dohody uzavírat (případně  dohodou rozvazovat) elektronicky. Elektronická adresa zaměstnance nesmí být v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec s takovým způsobem musí výslovně písemně souhlasit. Pokud ještě nedošlo k výkonu práce, může zaměstnanec od takto uzavřené smlouvy nebo dohody odstoupit, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejího vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance.

Namísto nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami nyní ZP pracuje s termínem nepřetržitý denní odpočinek.

Nově je v občanském soudním řádu upraveno důkazní břemeno u sporů týkajících se výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušení právního vztahu založeného některou z dohod. Zaměstnavatel jako žalovaný je povinen dokázat, že k výpovědi nebo okamžitému zrušení nedošlo z jiného důvodu, než jaký byl uveden v oznámení o rozvázání (např. že se zaměstnanec, který bude ve sporu žalobcem, zákonným způsobem domáhal práva na informace, které je zaměstnavatel povinen poskytnout, nebo práva na rozvržení pracovní doby, nebo zaměstnavatele požádal o čerpání mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, případně dalších důvodů přesně uvedených v § 133a občanského soudního řádu).

Odkazy:

MPSV – informační materiál k novele ZP od 1.10.2023 včetně otázek a odpovědí

https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakoniku-prace

!Desetitisíce spokojených uživatelů!

Již od roku 1997 nabízíme ke stažení všechny hlavní typy daňových přiznání a účetních výkazů.

Více informací